Daily Routine

 

 MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
7:00amSCHOOL OPENSSCHOOL OPENSSCHOOL OPENSSCHOOL OPENSSCHOOL OPENS
7:00am – 7:30amFree playFree playFree playFree playFree play
7:30am – 8:00amBREAKFASTBREAKFASTBREAKFASTBREAKFASTBREAKFAST
8:00am – 8:30amGross motor activityGross motor activityGross motor activityGross motor activityGross motor activity
8:30am – 9:00amMorning ringMorning ringMorning ringMorning ringMorning ring
9:00am – 9:30amCreative Art ActivityCreative Art ActivityCreative Art ActivityCreative Art ActivityCreative Art Activity
9:30am – 10:30amSnack & Free playSnack & Free playSnack & Free playSnack & Free playSnack & Free play
10:30am – 11:00amEducational ActivityEducational ActivityEducational ActivityEducational ActivityEducational Activity
11:00am – 11:15amTidy up, wash handsTidy up, wash handsTidy up, wash handsTidy up, wash handsTidy up, wash hands
11:15am – 11:45pmLUNCHLUNCHLUNCHLUNCHLUNCH
11:45pm – 12:00pmWash faces, Story timeWash faces, Story timeWash faces, Story timeWash faces, Story timeWash faces, Story time
12:00pm – 14:00pmSLEEP TIMESLEEP TIMESLEEP TIMESLEEP TIMESLEEP TIME
14:00pm – 14:30pmSnack, Wash facesSnack, Wash facesSnack, Wash facesSnack, Wash facesSnack, Wash faces
14:30pm – 16:30pmFree playFree playFree playFree playFree play
16:30pm – 16:45pmTidy upTidy upTidy upTidy upTidy up
17:30pmSCHOOL CLOSESSCHOOL CLOSESSCHOOL CLOSESSCHOOL CLOSESSCHOOL CLOSES